IKC Alexia contactgegevens

Adresgegevens

Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden
(058) 2661521


  facebook: algraschool of ikc alexia
  Contact pagina:

naam:
e-mail:
ik heb:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Passend Onderwijs

De zorg voor de kinderen.

Fluitend naar school gaan, plezierige kontakten hebben met klasgenoten en leerkrachten, plezier hebben in je werk en daar ook succesvol in zijn: dat is de wens die bij ouders, kinderen en leerkrachten leeft. Meestal gaat het goed maar soms heeft een kind extra aandacht of zorg nodig. Hoe we dit aanpakken leest u in onderstaande toelichting.

De opvang van nieuwe kinderen in de school.

Ouders die een (nieuwe) school voor hun kind zoeken kunnen een afspraak maken met de directie. In dit kennismakingsgesprek ontvangen de ouders informatie over het reilen en zeilen van de school. Daarna volgt een rondleiding door het schoolgebouw. Het inschrijfformulier kan aansluitend of na enige bedenktijd worden ingevuld. Met het ondertekenen van dit formulier geven de ouders van de nieuwe leerling tevens aan de grondslag van de school te respecteren en te onderschrijven. Ook wordt hiermee vastgelegd dat zij meewerken aan onderzoek en informatievoorziening bij specifieke behoeften in de ontwikkeling van hun kind. Hierbij wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Bovendien vullen de ouders de vragenlijst in met alle relevante gegevens van hun zoon of dochter. Kleuters worden toegelaten vanaf de dag waarop ze hun vierde verjaardag vieren. Vanaf 14 dagen vóór deze dag mogen ze een aantal dagdelen meedraaien om vast te wennen aan hun nieuwe school. De kleuters ontvangen hiervoor ruim van tevoren een uitnodiging.

Toegespitste leerlingenzorg.

Groep 1 – 2.

Van de kinderopvang ontvangt de school een overdrachtsformulier. Dit is de start van de dossiervorming. Aan de hand van observatielijsten volgt de school de ontwikkeling van de leerlingen. Deze observatielijsten bevatten o.a. gegevens over kleur, vormkennis, grove en fijne motoriek, woordenschat, taalkundige en rekenkundige begrippen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tweemaal per jaar wordt de Citotoets afgenomen. Als een kind achterblijft in de ontwikkeling biedt de leerkracht extra hulp aan, eventueel met hulp en/of advies van de intern begeleider. Voor kinderen die méér uitdaging nodig hebben is er extra materiaal beschikbaar.

Groep 3 – 8.

Naast de gebruikelijke observaties worden de vorderingen bijgehouden met behulp van de leerstof gebonden toetsen van de methodes (zie hiervoor punt 3.2.1). De gestandaardiseerde Citotoetsen worden ook in deze groepen tweemaal per jaar afgenomen. Op deze manier kan de leerkracht zich een goed beeld vormen van de ontwikkeling van de kinderen. In januari en juni krijgt u van de groepsleerkracht een uitdraai uit het Leerling en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) waarin u de vorderingen van uw kind op basis van de Citotoetsen kunt volgen. Tijdens de tienminuten gesprekken zullen deze ook met u worden besproken.

Leerlingenbespreking.

Een keer per maand vindt er een bouwvergadering plaats. In dit overleg staat het onderwerp leerlingenbespreking standaard op de agenda. Leerkrachten kunnen dan de vorderingen of de zorgen omtrent een kind binnen het team bespreken. Ook kan de leerkracht een afspraak maken met de intern begeleider. Samen stellen ze dan een plan van aanpak op, uit te voeren door de eigen groepsleerkracht. Ook de ouders worden betrokken bij deze aanpak. Tussentijdse gesprekken vinden plaats om de vorderingen van de leerling te evalueren.

Dossiervorming.

De uitslagen van de Citotoetsen worden ingevoerd en besproken door de groepsleerkracht en de IB-er. Deze gegevens vormen de basis van het leerlingendossier. Deze informatie wordt ook gebruikt bij de overdracht naar het volgende leerjaar. Daarnaast kunnen ook onderzoeksgegevens en verslagen van externe instanties, bijvoorbeeld Cedin onderwijsbegeleidingsdienst, jeugdzorg, maatschappelijk werk enz.) deel uitmaken van het dossier. Dit dossier wordt met ouders besproken.Op dit dossier is het privacyreglement van toepassing; het wordt bewaard in de afgesloten ruimte van de intern begeleider.

Toegepaste leerlingenzorg.

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen worden de volgende instrumenten ingezet: - Observaties door de leerkracht. De methodegebonden toetsen.- De Citotoetsen. Deze toetsen omvatten de leergebieden rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling. Deze scorelijsten vormen de basis van het L.O.V.S. We volgen hiermee de resultaten van de school en van de individuele leerling.

Groepsplan

Voor elke groep wordt voor de vakgebieden technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling een groepsplan opgesteld waarin voor alle kinderen de aanpak beschreven wordt. Veel kinderen volgen het reguliere, klassikale programma. In elke groep zijn daarnaast leerlingen die meer aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van meer oefening van de leerstof, een extra uitleg door de leerkracht of juist aandacht voor extra uitdaging. In het groepsplan beschrijft de leerkracht, eventueel met hulp van de interne begeleider, wat elke leerling nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling. Ondanks alle inspanningen kan het vóórkomen dat we het besluit moeten nemen om een kind een leerjaar over te laten doen. Dit is voornamelijk het geval als een kind op meerdere onderdelen in ontwikkeling achterblijft.

Passend onderwijs

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs en ligt ter inzage in school. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning voor álle leerlingen en over extra ondersteuning die de school kan bieden bij zwaardere problematiek. Het ‘SOP’ legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de volledige beschikbaarheid van soorten  ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen zicht op de scholen/voorzieningen die er zijn om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen passend bij de hulpvragen kind en ouders.

Soms wordt de hulp ingeroepen van een extern deskundige. Dit kan een orthopedagoog zijn, een ambulant begeleider of een maatschappelijk werker. Als de school zelf de benodigde begeleiding niet kan bieden wordt er een vorm van speciaal onderwijs geadviseerd. Voor het plaatsen van een leerling op een school voor speciaal basisonderwijs wordt het volgende traject afgelegd:

 • De school heeft specifieke hulp geboden maar het gewenste resultaat blijft uit;
 • De school kan de specifieke hulp en ondersteuning niet geven / de school is handelingsverlegen;
 • Hierna wordt een volledig dossier naar de commissie van Toelaatbaarheid gestuurd  die beoordeelt welke vorm van speciaal onderwijs voor de leerling de meest  geschikte is. Om te komen tot een goede afweging voor afgifte van een  toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs  is een compleet beeld van de leerling nodig. Voor de aanmelding voor een TLV is in  elk geval nodig:
 1. NAW gegevens van de leerling en zijn/haar ouder(s)/voogd(en)
 2. Een aanmeldingsformulier TLV SBO.
 3. Een ingevuld Vraag Gestuurd Profielinstrument (VPI) door de school of de voorschoolse voorziening. (MOD, MKD, etc)
 4. Een ingevuld VPI door de ouders.
 5. Een psychologisch onderzoek < 2 jaar oud?
 6. Een overzicht van de resultaten uit het LOVS.
 7. Een deskundigenadvies / De nummers 3 t/m 7 vormen de onderleggers voor het ontwikkelingsperspectief.
  SBO: advies van een orthopedagoog / gedragsdeskundige.
  SO: advies van een orthopedagoog / gedragsdeskundige en een tweede deskundige.
 8. Een ontwikkelingsperspectief van de leerling, voorzien van een handelingsdeel.
 9. Het schoolondersteuningsprofiel van de verwijzende school.
 10. Een verantwoording van de geboden basisondersteuning van de verwijzende basisschool, met evaluatie van de interventies 

Talentontwikkeling

Ook de leerlingen die zéér goed kunnen leren krijgen speciale aandacht. Binnen de methodes wordt verdiepingsstof aangegeven. Bovendien gebruikt de leerkracht voor deze leerlingen extra leerstof waaraan zij zelfstandig mogen werken. Tevens is er de mogelijkheid dat hoogbegaafde kinderen één dag per week de zgn. plusklas bezoeken. Deze plusklas is gesitueerd in CBS Willem Alexander aan de Keizerskroon 86a in Leeuwarden. (Aldlân) Als er een goed evenwicht is in de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling kan in uitzonderlijke gevallen een leerling versneld doorstromen. Wellicht ten overvloede: voor kinderen die extra zorg behoeven wordt overleg gepleegd met ouders, groepsleerkrachten en de intern begeleider.

Zorgteam

Als de leerkracht of de interne begeleider signaleert dat meer hulp noodzakelijk is, wordt het zorgteam ingeschakeld. Dit zorgteam bestaat uit 4 personen, te weten de intern begeleider, een verpleegkundige van de GGD, de schoolmaatschappelijk werker van Cedin en de directeur. Verder maken die leraren deel uit van dit team wanneer een leerling uit de eigen groep wordt besproken. De leraar is namelijk de eerstverantwoordelijke in het signaleren, diagnosticeren en remediëren. Ons beleidsplan t.a.v. zorg ligt ter inzage bij de adjunct-directeur/intern begeleider. U kunt ook eventuele vragen omtrent de zorg voor uw kind mailen naar: j.spoelstra@pcboleeuwarden.nl 

Kinderfysiotherapie

Iedere ouder hoopt dat zijn of haar kind zich ontwikkelt tot een gezond en evenwichtig mens. Dat het door te spelen, te sporten en te leren zich de vaardigheden eigen maakt om >uit te groeien tot een volwassene die in balans is en zichzelf kan redden in deze wereld. Meestal gaat dat goed. Maar soms ook niet. Of er nu sprake is van een (ernstige) aandoening of van lichte motorische problemen, Skrep Kinderfysio neemt elke hulpvraag serieus. Skrep Kinderfysio is een zelfstandige kinderfysiotherapiepraktijk met meerdere kinderfysiotherapeuten die veel ervaring hebben met allerlei motorische problemen bij kinderen. Skrep Kinderfysio behandelt in het nieuwe schooljaar niet meer op school onder schooltijd. Dit komt door nieuwe wetgeving en een veranderde procedure van de ziektekostenverzekeringen. Meer informatie over Skrep Kinderfysio vindt u op www.skrepkinderfysio.nl.

(meer over dit onderwerp)