IKC Alexia contactgegevens

Adresgegevens

Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden
(058) 2661521


  facebook: algraschool of ikc alexia
  Contact pagina:

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

IKC Alexia: een bijzondere en creatieve school voor het beste onderwijs.


Alles beweegt

Alles is in beweging. Steeds mondiger mensen (jong en oud), technologische turbulentie en politieke beleidsonzekerheid vormen uitdagende decors waarbinnen onze school de weg uitstippelt naar de toekomst. Hoe gaan we dat doen? Dat weten we niet tot op de komma, maar we hebben wel houvast. Dit document is onze routemap.

 

Ons onderwijs bruist

Met de komst van de kennismaatschappij en de digitale wereld verandert de betekenis van kennis en leren voortdurend. We worden geconfronteerd met nieuwe vormen van leren: zelfgestuurd, reflectief, zelfstandig, authentiek en gericht op samenwerking. Daarin zit een belangrijke omslag: van onderwijzen naar leren.

 

door individualisering,

Onze kinderen groeien op in een dynamische en snel veranderende samenleving. In toenemende mate wordt ons onderwijs gepersonaliseerd: we stemmen het steeds meer af op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Elk kind is immers uniek.Personaliseren wordt gekenmerkt door het centraal stellen van de leerling: het goed monitoren van leerresultaten en het daarop aanpassen van leerdoelen en het leerproces.  Zo krijgen onze leerlingen onderwijs dat optimaal aansluit bij hun persoonlijke omstandigheden en bij hun ontwikkelingsmogelijkheden.

 

digitalisering en

Gebruik van ICT en moderne technologie nemen in onderwijs in snel tempo toe. Het zal een nog groter deel van het (toekomstige ) leven en leren van onze kinderen bepalen: we zullen moeten investeren in de digitale talentontwikkeling in onze school. Welke kennis heb ik nodig, waar vind ik dat en hoe betrouwbaar is die kennis. Sociale media maken al vroeg onderdeel uit van het leven van kinderen.

 

toenemende autonomie.

Daarnaast is er een algemene trend in het onderwijs naar meer ruimte voor eigen beleid en verantwoordelijkheid. We worden gestimuleerd op eigen kracht de kwaliteit van ons onderwijs te ontwikkelen en te verbeteren. Er is minder overheidsbemoeienis.

 

Dat vergt kwaliteit,

Dat vraagt een goed intern systeem van kwaliteitszorg. De verantwoording over de geleverde kwaliteit ligt bij onszelf.

 

doelgericht zijn en

Het werken met gegevens ( observaties en toetsen ) draagt bij aan het op gang komen van leerprocessen: het gaat om doelgericht werken. Systematische evaluatie van leerlingprestaties is belangrijk.

 

persoonlijke dynamiek vanuit

Maar kwaliteitszorg is ook een persoonlijke houding van waaruit je samen probeert het elke dag een stukje beter te doen. Omdat je je daarmee op een open, samenwerkingsgerichte manier inzet voor de ontwikkeling van goed onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen. Het vermogen in scholen om te leren van en met elkaar is dus erg belangrijk. 

 

eigen kracht en kundigheid.

Het leren van leerkrachten en leerlingen zien we als sleutelfactor in succesvolle schoolontwikkeling. Het is belangrijk dat onze  leerkrachten hun werk als betekenisvol en belangrijk zien en dat we weet hebben van onze eigen kundigheid om daarmee het leren van de leerling te beïnvloeden en te vergroten.

 

We zijn trots op ons werk,

Als team voelen ons verbonden met onze leerlingen en onze school. Wij hebben belangstelling voor elk kind en elke volwassene en zetten ons maximaal in. We zijn trots om dit werk te mogen doen.

 

stellen hoge eisen aan ons team,

zowel op het terrein van inzet en passie als de deskundigheid en de drang om zich te willen verbeteren. Dat past ook bij de ambitie van onze school. We investeren voortdurend in ons eigen vakmanschap en onze eigen deskundigheid, en werken zo opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van kinderen.

 

ook aan álle leerlingen.

Nieuwsgierigheid en positieve ervaringen zijn de basis voor interesse en talentontwikkeling.  We stimuleren een onderzoekende houding en actief leren. We hebben  hoge verwachtingen van onze leerlingen. De leerkracht heeft als regisseur van het onderwijsleerproces daarin een belangrijke rol.

 

Voeding halen we uit waarden,

We geven vanuit onze christelijke identiteit duidelijke normen en waarden mee: we gaan respectvol met elkaar om, we hebben oog voor elkaar en voor wat ieder nodig heeft. De school als veilige plek met een prettig pedagogisch klimaat. Er is persoonlijke aandacht en bemoediging in het ontwikkelingsproces van en voor ieder kind. Onze kernwoorden zijn: betrokkenheid, verantwoordelijkheid en veiligheid.

 

rijke culturele vorming en

Kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Daar hoort het  ontdekken en ontwikkelen van talenten bij: sport, kunst, muziek, dans , drama en techniek. We zijn een veelzijdige school! Creativiteit neemt op onze school een belangrijke plaats in.

 

sociaal-emotionele groei.

We zetten systematisch de Kanjertraining in: we helpen elkaar, we vertrouwen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand is zielig. Deze groepsgerichte training in de klas helpt kinderen zicht te krijgen óp hun gedrag en leert ze verantwoordelijk te nemen vóór hun gedrag.

 

Ouders doen mee;

Als een kind naar school gaat, neemt het de ouders mee. In het hart, in het hoofd maar ook letterlijk. De school doet ertoe voor ouders en andersom: ouders hebben een grote invloed op de schoolcarrière van hun kind.

 

zijn onze partners van wie 

Ouderbetrokkenheid en goede communicatie zijn dus erg belangrijk. De driehoek ouder, kind en school is essentieel en veronderstelt partnerschap. We willen daarom een actieve en systematische relatie met de ouders onderhouden.

 

we veel verwachten.

Wanneer ouders goed betrokken worden bij het schoolgebeuren heeft dit een positieve invloed op de ontwikkeling en het leren van de kinderen. De school verwacht daarom dat ouders actief deelnemen aan schoolactiviteiten, informatieavonden en het leren van de kinderen ondersteunen.

 

We hebben een visie 

We respecteren verschillen en laten ons inspireren door onze kernwaarden: gelijkwaardigheid, solidariteit en gemeenschapszin vanuit onze christelijke identiteit. Ons onderwijs is gevarieerd en modern van vorm, inhoud en niveau. We willen de aanwezige talenten van onze kinderen ontdekken en ontwikkelen. We verbinden ons aan de opvatting dat alle kinderen recht hebben op het beste onderwijs.

 

We hebben een missie

Dr. Algraschool: een bijzondere en creatieve school voor het beste onderwijs.

(meer over dit onderwerp)